Uitgeesterweg 1b, Limmen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KENOVO.NL

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door

Kenovo.nl. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van Kenovo.nl en door derden die door Kenovo.nl zijn ingeschakeld.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
Indien Kenovo.nl door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor Kenovo.nl.  Kenovo.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of behoorlijk nakomen van de overeenkomst.

Artikel 3.  Prijzen
In geval van wijziging van kostenbepalende factoren na het sluiten van de overeenkomst, behoudt Kenovo.nl het recht voor deze wijzigingen aan koper door te berekenen.

Artikel 4. Aflevering

 1. Aflevering geschiedt overeenkomstig de voorschriften van of ingevolge respectievelijk de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en Meststoffenwet 1947 en op die wet gegronde beschikkingen, alsmede andere specifiek op deze branche gerichte overheidsmaatregelen.
 2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Kenovo.nl derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. In geval van franco levering wordt de wijze van vervoer door Kenovo.nl bepaald. Het vervoer behoeft niet verder te geschieden dan tot daar, waar het voertuig over een behoorlijk berijdbare weg kan komen, alwaar koper verplicht is de goederen in ontvangst te nemen. De goederen worden geacht aan koper afgeleverd te zijn op het moment waarop de lossing is voltooid. Lossing van het gekochte zal alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en Kenovo.nl, maar wel immer binnen een door Kenovo.nl te bepalen redelijke termijn, waarbij de koper er – als hij bij de aflevering niet aanwezig/niet vertegenwoordigd is – voor dient te zorgen dat degene die is belast met de aflevering van de goederen, toegang heeft tot de afgesloten ruimte waarin de goederen moeten worden opgeslagen. Indien koper de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daardoor noodzakelijke extra kosten voor zijn rekening.
 4. In geval van niet franco levering of afgehaald, worden de goederen geacht aan koper afgeleverd te zijn op het moment dat deze op het bedrijf van Kenovo.nl geladen zijn.
 5. Na de aflevering volgens de leden 3 of 4 zijn de goederen voor rekening en risico van koper.
 6. Indien de goederen om aan koper te wijten redenen niet op of omstreeks het afgesproken tijdstip zijn afgeleverd, worden deze niettemin geacht in opdracht en voor risico van de koper bij Kenovo.nl opgeslagen te zijn.
 7. In geval van overmacht (waaronder onder meer wordt verstaan staking, brand, water-, vorst- en stormschade, misoogst; oogst van zaad met onvoldoende kwaliteit, vergaan van goederen tijdens transport, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, mobilisatie, transport-, uitvoer- of invoerbelemmeringen en werknemersuitsluiting) zal Kenovo.nl na schriftelijke mededeling aan de koper, gerechtigd zijn de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen en/of de overeenkomst te ontbinden. Indien Kenovo.nl wegens overmacht niet aan zijn leveringsplicht kan voldoen, heeft de koper het recht, behalve indien de duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 8. In geval is verkocht met feitelijke aflevering op afroep, dient  koper de afroeping zodanig te stellen, dat binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn werd overeengekomen. Indien koper hiermede in gebreke blijft, is Kenovo.nl na sommatie aan de koper gerechtigd de nog resterende goederen aan koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een nadere sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op vergoeding van alle door hem geleden schade.
 9. Bestellingen op goederen, die door Kenovo.nl nog niet zijn ontvangen worden uitgevoerd naar vermogen. In geval van gehele of gedeeltelijke mislukking of in geval een oogst niet aan de kwaliteitsnormen voldoet heeft Kenovo.nl het recht orders pro rata te leveren; koper heeft het recht alsdan de overeenkomst te ontbinden.
 10. Kenovo.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor producten (bijv. GBM’s) die door koper worden aangekocht en die feitelijk niet op het bedrijf van koper zijn toegestaan.

Artikel 5. Emballage

 1. Indien emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom, als bedoeld in artikel 6 lid 1, voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan Kenovo.nl is betaald, vindt alleen plaats bij franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage binnen drie maanden na de dag van aflevering.
 2. Het is koper verboden de emballage voor andere producten en/of doeleinden te gebruiken.
 3. Koper is gehouden Kenovo.nl te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade welke voor Kenovo.nl mocht ontstaan als direct of indirect gevolge van overtreding door koper van het gestelde in lid 2.

Artikel 6. Betaling

 1. Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening of korting. De betaling wordt geacht te zijn geschied, op het moment dat het verschuldigde bedrag door Kenovo.nl is ontvangen.
 2. Indien koper na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn tot volledige betaling van het gemaande bedrag over te gaan, dan heeft zulks – onverminderd enig overigens aan Kenovo.nl toekomend recht – ten gevolge van dat:
    • a) alle overige ten name van koper bij Kenovo.nl openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
    • b) Kenovo.nl het recht krijgt over het in de aanmaning vermelde bedrag vanaf factuurdatum verzuimrente te  berekenen gelijk aan de wettelijke rente plus 4% op jaarbasis over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag.
    • c) Kenovo.nl het recht krijgt zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de overeenkomst – en eventuele andere overeenkomsten met koper – geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
    • d) alle kosten van Kenovo.nl, waaronder begrepen incassokosten, om tot gehele of gedeeltelijke inning van zijn vorderingen op koper te geraken ten laste van koper komen.
 3. Indien Kenovo.nl voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst aanwijzingen ontvangt dat koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is Kenovo.nl gerechtigd niet of niet verder te leveren, indien koper niet akkoord gaat met levering onder rembours of bij vooruitbetaling.

Artikel 7. Aansprakelijkheid/reclames

 1. Leveranciers van Kenovo.nl zijn ten allen tijden verantwoordelijk voor de door hen geleverde artikelen. Indien schade is veroorzaakt door enig product dat bij Kenovo.nl geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is Kenovo.nl voor die schade niet aansprakelijk.
 2. Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag, in behandeling en in gebruik nemen van de geleverde goederen van directie en/of medewerkers strikt in acht te nemen.
 3. Koper is verplicht de goederen en emballage bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. Het is voor koper zeker aanbevelenswaardig ledige verpakkingen nog enige tijd te bewaren om eventuele vermeende vermengingen bij producten te kunnen vaststellen, die mogelijk door onze fabrikanten zijn veroorzaakt. De gebreken van de goederen en emballage, die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede de gebreken die eerst later bij gebruik blijken te bestaan, dienen onmiddellijk, in ieder geval binnen een redelijk termijn, nadat zij door koper zijn geconstateerd aan Kenovo.nl ter kennis te worden gebracht. De aansprakelijkheid van Kenovo.nl vervalt, indien koper aan een van deze verplichtingen alsmede aan de verplichting genoemd in artikel 7.1 niet voldoet. Koper is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. Koper zal daarbij met name de aanwijzingen van Kenovo.nl met betrekking tot goederen en emballage opvolgen. Klachten over kiemkracht en machinale zuiverheid, moeten binnen 60 dagen na ontvangst worden ingezonden. Klachten over rasechtheid en raszuiverheid moeten zo spoedig mogelijk worden ingezonden, in ieder geval in het na aankoop volgende groeiseizoen zodra het gewas zodanig is ontwikkeld dat dit voor beide partijen goed te beoordelen is.
 4. De aansprakelijkheid van Kenovo.nl vervalt als klachten na de daarvoor staande termijnen worden ingediend.
 5. De aansprakelijkheid van Kenovo.nl vervalt indien koper de goederen bijv. mengt, bewerkt e.d., en/of waarbij originele leveranciersverpakking wordt vervangen, gewijzigd of beschadigd.
 6. De aansprakelijkheid van Kenovo.nl vervalt als de goederen worden bewerkt (bijv. gradueren, pilleren, coaten, mengen, bewerken, ontsmetten, primen e.d.) zonder diens toestemming.
 7. Het is niet toegestaan het merk en huisstijl van Kenovo.nl te gebruiken na wijziging of bewerking van de goederen.
 8. Voor leveringen en/of bespuitingen c.q. bewerkingen uitgevoerd en geleverd door derden bijv. een loonbedrijf en door ons gefactureerd namens dat loonbedrijf aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. De verantwoordelijkheid en mogelijk hieruit voortkomende aansprakelijkheid ten gevolge van door ons gefactureerde leveringen en/of diensten, bij het optreden van welke schade dan ook, ligt geheel bij genoemde derden en/of loonbedrijven die mede verplicht zijn te sproeien onder zogenaamde A.S.V. (Algemene Spuit Voorwaarden). U gelieve er goede nota van te nemen, dat wij van alle directe en indirecte schade, in de algehele zin gevrijwaard zijn, op grond van deze door u geaccepteerde voorwaarden.
 • a) Bij de onder artikel 11 genoemde derden en loonbedrijven wordt mede verstaan, “in het kader van burenhulp in het algemeen, maar door ons gefactureerd”, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Kenovo.nl behoudt zich het eigendom van de goederen voor tot het tijdstip waarop koper jegens Kenovo.nl heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van of krachtens overeenkomst aan hem geleverde of te leveren goederen respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 2. In geval van niet tijdige betaling door koper zal Kenovo.nl het recht hebben de goederen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, zulks onverminderd verkopers overige rechten in verband met niet tijdige betaling.
 3. Koper is verplicht zoveel mogelijk te voorkomen dat goederen van Kenovo.nl door beslaglegging worden getroffen.

Mocht dit desalniettemin geschieden, dan dient  koper, Kenovo.nl onverwijld hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Eventuele geschillen tussen Kenovo.nl en koper die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de te Alkmaar bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 10. Afwijkende bedingen of voorwaarden
Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze door Kenovo.nl schriftelijk zijn bevestigd.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar no. 37121971.